نمونه دادخواست الزام به برقراری حقوق وظیفه فرزندان اناث کارمندان متوفی

 رياست محترم ديوان عدالت اداريباسلاماحتراماً، به استحضار مي رساند ………………………. (دستگاه مربوط) مطابق بند 2 ماده 81 و بند 2 ماده 82 قانون تامين اجتماعي مصوب 1354 مكلف به برقراري مستمري بازماندگان در خصوص فرزندان متوفي مي باشد و ميزان مستمري مزبور نيز در بند 2 ماده 83 قانون فوق الذكر مشخص شده است. دستگاه مزبور علي رغم تكليف قانوني در اين خصوص، استحقاق و درخواست اينجانب فرزند متوفي، از برقراري مستمري بازماندگان خودداري نموده است كه اين امر مغاير قوانين و مقررات مربوط بوده و منجر به تضييع حقوق اينجانب شده است. بنابر مراتب فوق و مطابق ادله و مدارك ابرازي، رسيدگي و صدور راي مبني بر الزام دستگاه مشتكي عنه به برقراري مستمري بازماندگان، مورد استدعا است.باتشكربرای مطالعه سایر موارد وکیل دیوان عدالت اداری میتوانید به سایر مقالات ما مراجعه بفرمایید.