دکتر محمد امیر نجات، وکیل پایه یک دادگستری

لوگو

دادخواست مطالبه و اجرای مهریه

 نمونه دادخواست مطالبه مهریه و تامین خواسته
مشخصات طرفيننامنام خانوادگىنام پدرشغل محل اقامتشهر – خيابان -كوچه –  شماره –پلاك

خواهان

   1
خوانده
وكيل يا نماينده قانونى
تعيين خواسته وبهاي آن   محکومیت خوانده به پرداخت          مهریه  2- صدور قرار  تامین خواسته
دلايل ومنضمات دادخواست    1- کپی عقدنامه 2- فتوکپی شناسنامه  
    رياست محترم مجتمع قضايي……………با سلام، احتراما به استحضار ميرساند اينجانبه به استناد كپي مصدق عقدنامه شماره…………مورخ …………….با خوانده عقد ازدواج دائمي در دفترخانه…………منعقد كرده ايم . نظر به اينكه مهريه مقرر در عقدنامه مذكور به ميزان ………………ريال كلا بر ذمه زوج و عندالمطالبه ميباشد، فلذا مستندا به مواد ١٠٨٢قانون مدني و تبصره الحاقي ٧٦/٤/٢٩ آيين نامه اجرايي به ماده مذكور و ماده ١٩٨ قانون  ايين  دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني صدور حكم به محكوميت خوانده به پرداخت مهريه مذكور در عقدنامه به ميزان……………ريال وفق تغيير شاخص قيمت سالانه  زمان تأديه و جميع خسارات و هزينه دادرسي در حق اينجانب مورد استدعاست . به استناد ماده ١٠٨قانون اخير الذكر بدوا صدور  قرار  تامين  خواسته و اجراي آن قبل از ابلاغ  وفق ماده ١١٧ آن قانون نيز تقاضا ميشود.                                                                                                             محل امضاء – مهر – انگشت  
وكيل طلاق توافقي در صادقيه|وكيل طلاق در صادقيه

طلاق توافقی

فوری (10 روزه)