طلاق از مرد بد دهن- طلاق توافقی-وکیل طلاق توافقی

طلاق از طرف مرد بد دهن -طلاق از مرد بد دهن- طلاق توافقی-وکیل طلاق توافقی

یکی از موارد طلاق عسر و حرج می باشد و یکی از مصادیق عصر و حرج بد دهانی می باشد. بنابر این اگر زن شوهر بد دهن داشته باشد و بخواهد طلاق بگیرد باید بددهانی زوج را اثبات کند. طلاق از مرد بد دهن- طلاق توافقی-وکیل طلاق توافقی

نحوه اثبات

بهترین راه در جهت اثبات بددهانی شوهر این است که زن ابتدا شکایت توهین از مرد مطرح کند. به نظر می رسید در شکایت کیفری از ناحیه زوجه در مورد توهین، زن باید توهین را اثبات نماید. یکی از روش های اثبات توهین این است که هر زمان که مرد توهین نمود زن فیلم یا صوت شوهر را ضبط نماید و توهین شوهر اثبات برسد.

همچنین شهادت شهود یکی از موارد اثبات توهین زوج می باشد.

البته اخذ وکیل دراین موارد می تواند خیلی مثمر ثمر باشد. لیکن اگر نخواهید وکیل اخذ نمایید همین راهها را بروید . یعنی اگر شوهر توهین نمود ابتدا از شوهر شکایت نمایید جهت توهین و قبل آن فیلم  و صوت را  ضبط نمایید و با شهادت شهود در دادگاه طرح کنید. و پس از اخذ حکم توهین دادخواست طلاق بدهید و دلیل خود را حکم توهین تلقی نمایید.

جهت کسب اطلاعات بیشتر و انجام مشاوره بهتر با شماره 02186129208 تماس حاصل نمایید.

طلاق از مرد بد دهن- طلاق توافقی-وکیل طلاق توافقی
طلاق از مرد بد دهن- طلاق توافقی-وکیل طلاق توافقی
وكيل طلاق توافقي در صادقيه|وكيل طلاق در صادقيه

طلاق توافقی

فوری (10 روزه)