در این بخش خدمات مشاوره و روانشناسی ارائه می گردد.