وكيل ديوان عدالت اداري تهران

وکیل دیوان عدالت اداری تهران متأسفانه ، دعاوی و اختلافات بین افراد امروزه در مقایسه با گذشته بسیار افزایش یافته است و گاهی اوقات می بینیم که طرفین دعوا تمایل کمتری برای طرح موضوع و حل اختلاف با مراجعه به داوری ، نهادها و نهادهای میانجیگری دارند و ترجیح می دهند اجازه دهند اختلاف آنها با طرح در سیستم دادگاه و با کمک آنها.

اوكيل ديوان عدالت اداري تهران ختلافات و اختلافات بسته به موضوع و نوع اختلاف ، اختلافات ممکن است در چندین دادگاه و شعبه قضایی صورت گیرد.

به عنوان مثال ، دعاوی مالی تا سقف بیست میلیون تومان باید در هیئت حل اختلاف ثبت و رسیدگی شود و این بیش از حد نصاب ذکر شده در صلاحیت دادگاه ها است.

تقاضای مهریه و طلاق در دادگاه های خانواده نیز مورد رسیدگی قرار می گیرد.

اکنون ممکن است بین مردم و دستگاه های دولتی اختلاف وجود داشته باشد که در این صورت اختیارات ، شرایط و تشریفات با آنچه گفته شد متفاوت خواهد بود.

وکیل دیوان عدالت اداری تهران در این مقاله قصد داریم نحوه طرح و مدیریت چنین دعاوی  توسط وكيل ديوان عدالت اداري تهران را مورد بحث قرار دهیم.

بهترين وكيل ديوان عدالت اداري در تهران

مرجعی برای رسیدگی به تعقیب قضایی افراد علیه دولت و نهادهای دولتی
صلاحیت ، اختیارات و دامنه وظایف دیوان عدالت اداری
مشخصات و صلاحیت های اصلی دیوان عدالت اداری به شرح زیر است:
نحوه اقدام و پیگیری در دیوان عدالت اداری
بهترین وکیل  ديوان عدالت اداری تهران و هزینه آن

هزینه وکیل در دیوان عدالت اداری تهران

نتیجه
مرجعی برای رسیدگی به تعقیب قضایی افراد علیه دولت و نهادهای دولتی

همانطور که اشاره شد؛ پرونده های قضایی افراد علیه دولت با پرونده های قضایی افراد علیه دیگران متفاوت خواهد بود.

در این باره باید گفت که اگر یک یا چند نفر با تصمیمات و اقدامات دولت و نهادهای دولتی و عمومی مخالفت کنند ؛ وی باید ادعای خود را به دیوان عدالت اداری که با دیوان عالی کشور متفاوت است ارائه کند.

مرجعی برای رسیدگی به تعقیب قضایی افراد علیه دولت و نهادهای دولتی

دیوان عدالت اداری عالی ترین مقام اداری است که مسئول رسیدگی به پرونده ها علیه نهادها و م publicسسات دولتی و دولتی است و رأی صادره از شعب آن تنها با تصمیم شعب دیوان عدالت اداری نقض می شود. زوج.

صلاحیت ، اختیارات و دامنه وظایف دیوان عدالت اداری

آیین دادرسی در دیوان عدالت اداری ، با توجه به اینکه دامنه و پیچیدگی خاص و پیچیده خود را دارد ، قانونی مستقل از قانون آیین دادرسی مدنی دارد که مربوط به صلاحیت و اختیارات شعب آنها است.

مشخصات و صلاحیت های اصلی دیوان عدالت اداری به شرح زیر است:

اعتراض به تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی ، از جمله ادارات دولتی ، سازمانها و م institutionsسساترسیدگی به اعتراضات و شکایات از تصمیمات و تصمیمات نهایی کمیسیون ها و کمیسیون های رسیدگی

به تخلفات اداری مانند کمیسیون های مالیاتی ، کمیسیون های حل اختلاف کارگر و کارفرمایان ، کمیسیون های موضوع ماده (100) قانون شهرداری منحصراً از نظر نقض یا مخالفت با قوانین و آئین نامه
رسیدگی به شکایات ، شکایات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی علیه اساسنامه ها و سایر سیستم ها

و مقررات دولتی و شهرداری ها و سازمان های عمومی غیردولتی در مواردی که این مقررات به دلیل نقض شرع یا قانون

یا عدم صلاحیت مقام صالح باشد یا نقض یا سو abuse استفاده از مقامات یا تخلف در اجرای قوانین و مقررات یا امتناع از انجام کارهایی که منجر به نقض حقوق افراد شود.

صلاحیت ، اختیارات و دامنه وظایف دیوان عدالت اداری

ذکر چند نکته در این زمینه ضروری است

تصمیمات قضایی دادگستری و فقط اساسنامه ، بخشنامه ها و تصمیمات رئیس قوه قضاییه و همچنین مصوبات

و تصمیمات شورای نگهبان ، شورای فرصت ، مجلس خبرگان و شورای عالی امنیت ملی نمی تواند به دیوان عدالت اداری تسلیم شود.
ذکر عنوان مصوبات دادگاه بیانگر این است که امکان اعتراض به تصمیمات وجود ندارد.

نتیجه گیری: برای موفقعیت در پرونده دیوان عدالت اداری در تهران و مشاوره با ما تماس بگیرید:09019948366