موضوع مقاله طلاق توافقی-وکیل طلاق توافقی-وکیل برای طلاق توافقی می باشد.

جهت تماس با وکیل طلاق توافقی با شماره 02186129208 یا 09122888366 تماس بگیرید.

جهت تماس با وکیل طلاق توافقی با شماره 02186129208 یا 09122888366 تماس بگیرید.

جهت تماس با وکیل طلاق توافقی با شماره 02186129208 یا 09122888366 تماس بگیرید.

جهت تماس با وکیل طلاق توافقی با شماره 02186129208 یا 09122888366 تماس بگیرید.

 

 

طلاق توافقی چگونه دعوی است؟-طلاق توافقی-وکیل طلاق توافقی-وکیل برای طلاق توافقی

طلاق توافقی یکی از دعاوی مشهور در حقوق خانواده می باشد.

تعریف طلاق توافقی

طلاق توافقی بدین معنا است که زن و مرد با یکدیگر بر سر موضوع طلاق و سایر موضوعات از جمله حضانت فرزندان و مهریه با یکدیگر توافق می نمایند.

منظور از گواهی عدم امکان سازش چیست ؟طلاق توافقی-وکیل طلاق توافقی-وکیل برای طلاق توافقی

این توافق در حکم دادگاه که موسوم به گواهی عدم امکان سازش است درج می شود و این گواهی در حکم طلاق است.

مدت گواهی عدم امکان سازش چقدر است؟

طرفین در دعوای طلاق توافقی سه ماه از تاریخ صدور گواهی عدم امکان سازش و در دعوای طلاق از ناحیه زوجه تا ۶ ماه از تاریخ گواهی عدم امکان سازش فرصت دارند به دفتر طلاق مراجعه نمایند و طلاق نامه را امضا نمایند. در صورت عدم مراجعه در این مدت ها گواهی عدم امکان سازش اعتبار خود را از دست می دهد .

سوال اول طلاق از ناحیه مرد چقدر طول می کشد.  پاسخ بر روی لینک کلیک کنید.

سوال دوم طلاق توافقی چقدر هزینه دارد .

چگونگی انجام طلاق توافقی

درباره طلاق طلاق توافقی و چگونگی آن همانطور که از اصطلاح طلاق توافقی پیدا است همه چیز بستگی دارد به توافق زوجین و اینکه با چه شرایطی با یکدیگر به توافق رسیده باشند. بنابراین در اینجا شرایط ثابت و معینی برای حق و حقوق می‌توان عنوان کرد و همانطور که ذکر شد همه چیز منوط به تراضی طرفین است.طلاق توافقی-وکیل طلاق توافقی-وکیل برای طلاق توافقی

ویژگی های طلاق توافقی

طلاق توافقی دارای ویژگیهای خاص خود بوده و برای روشن شدن اذهان و رفع ابهامات موجود که اغلب مورد سوال واقع می شود .ولی به طور کلی شاید بهترین شکل طلاق در شرایطی که زوجین انصاف را رعایت کنند همان طلاق توافقی باشد. معمولا در طلاق توافقی از دعوا ،جنجال ،برخوردها ،عکس العمل های نامعقول و اتلاف وقت بیشتر در پیچ و خم دادگاه ها که حتی در مواردی به چندین سال می انجامد جلوگیری می شود  و مسئله حضانت و ملاقات فرزندان با تفاهم بیشتری صورت گرفته و از این ناحیه لطمه کمتری متوجه فرزندان می گردد.

انواع طلاق

در مواد ۱۱۴۳ تا ۱۱۴۸ قانون مدنی ایران طلاق بر دو قسم می باشد: طلاق بائن و طلاق رجعی. بر همین اساس نه در قانون مدنی و نه در سایر قوانین هیچ نشانی از مفهوم طلاق توافقی وجود ندارد. با این وجود آمار نشان می دهد چیزی بیش از سی تا ۴۰ درصد طلاق ها طلاق توافقی است. دلیل این امر را می توان  از سویی در تمایل زوجین برای دوری از دعوا  و جنجال دانست.

فرایند حقوقی طلاق توافقی-طلاق توافقی-وکیل طلاق توافقی-وکیل برای طلاق توافقی

در خصوص فرایند حقوقی که در خصوص طلاق توافقی باید طی شود لازم به توضیح است که طلاق توافقی نیز مانند هر دعوای حقوقی دیگری با تنظیم و تسلیم دادخواست در مراجع قضایی صالح که دادگاه خانواده می باشد آغاز می گردد.

مدارک لازم برای طلاق توافقی-طلاق توافقی-وکیل طلاق توافقی-وکیل برای طلاق توافقی

مدارکی که زوجین در این خصوص نیاز دارند فتوکپی برابر با اصل از سند ازدواج و شناسنامه زوجین است که باید ضمیمه دادخواست شود.

البته در روز جلسه رسیدگی در دادگاه اصول اسناد باید همراه زوجین باشد .در شرح خواسته زوجین باید توافقات خود را در تمام موارد اعم از مهریه نفقه جهیزیه حضانت فرزندان و غیره ذکر نمایند.طلاق توافقی-وکیل طلاق توافقی-وکیل برای طلاق توافقی

طلاق خلع

چنانچه در جلسه رسیدگی دادگاه زوجین متفقا درخواست طلاق خلع را بنمایند و زوج حاضر باشد برای اجرای صیغه طلاق به زوجه وکالت بلاعزل دهد دادگاه نیز در متن حکم گواهی عدم امکان سازش ضمن عقد خارج لازم از سوی زوج به زوجه وکالت بلا عزل می‌دهد که برای اجرای صیغه طلاق به یکی از دفاتر طلاق مراجعه و خود را به طلاق خلعی مطلقه نماید و این امر مانع از پشیمانی زوج خواهد بود و در غیر اینصورت طرفین در هنگام اجرای صیغه طلاق باید هر دو نفر در دفتر ازدواج و طلاق حضور داشته باشند.طلاق توافقی-وکیل طلاق توافقی-وکیل برای طلاق توافقی

طلاق خلع در طلاق توافقی

اما نکته ای که باید مورد توجه قرار گیرد آن است که در صورتی که زوجه بخواهد طلاق از نوع خلعی باشد می بایست با توافقی که بازوج نموده ولو اندک مثلاً ۵ هزار تومان به شوهر بدهد.طلاق توافقی-وکیل طلاق توافقی-وکیل برای طلاق توافقی

داوری در طلاق توافقی

در نهایت دادگاه طبق آیین نامه اجرایی تبصره ۱ ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق هر یک از طرفین را مکلف می نماید که ظرف ۲۰ روز یک نفر داور را از میان آشنایان خود معرفی نمایند. البته در صورت موافقت ریاست محترم دادگاه هر دوی آنها  می توانند یک شخص را به عنوان داور انتخاب و معرفی نمایند و در صورت امتناع هر یک از زوجین نسبت به معرفی داور دادگاه راسا از بین افراد دیگر که واجد شرایط مربوطه باشند داور را تعیین خواهد کرد.

وظایف داوران در طلاق توافقی

داوران می بایست زن و شوهر را دعوت و حداقل دوجلسه با مذاکره و نصیحت آنها را به صلح و سازش دعوت نمایند. در مدتی که دادگاه تعیین کرده نظر خود را نسبت به امکان یا عدم امکان سازش به دادگاه تسلیم نمایند و سپس ریاست دادگاه با توجه به نظر داوران و صحبت هایی که خود با زوجین نموده است و صورت جلسات تنظیمی و دیگر شاهد تصمیم سدور حکم طلاق خواهد گرفت.

طلاق توافقی چقدر طول می کشد؟

حکم مربوط به درخواست طلاق توافقی معمولا سریعتر صادر می شود و از آنجا که محاکم با الهام از ماده ۲۱ قانون حمایت خانواده مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش را سه ماه از تاریخ صدور حکم تعیین می نمایند و اگر زوجین در مدت این سه ماه برای اجرای حکم طلاق اقدام نکنند مهلت اجرای رای منقضی می شود.طلاق توافقی-وکیل طلاق توافقی-وکیل برای طلاق توافقی

حق حضانت در طلاق توافقی

نکته دیگر در خصوص طلاق توافقی اگر هر یک از زوجین در طلاق توافقی حق حضانت فرزندان را به دیگری واگذار کند بعدها  می توانند از این امر عدول نماید زیرا حضانت هم حق و هم تکلیف والدین است. پس همانطور که پدر یا مادر حق حضانت یعنی نگهداری اطفال را درست  نیمی از زندگی آنها دارند نسبت به آنها هم تکلیف دارند و تکلیف را نمی‌توان از خود ساقط کرد. به عبارت دیگر پدر یا مادر نمی‌تواند حق فرزند را ساقط کند و در صورت پشیمانی حتی بعد از طلاق می‌توانند مجدداً به دادگاه مراجعه و طی خواستی حضانت فرزندان را درخواست نمایند.طلاق توافقی-وکیل طلاق توافقی-وکیل برای طلاق توافقی

تعریف طلاق توافقی

طلاق توافقی آن است که زوجین با یکدیگر در انحلال عقد نکاح با شرایط مورد پذیرش طرفین توافق می نمایند. اینگونه طلاق‌ها معمولا این زوجه است که از حق خویش از قبیل مهریه نفقه ایام عده جهیزیه میگذرد تا ما به ازای آن که اجرای حق طلاق توسط زوج می باشد را به دست آورد.طلاق توافقی-وکیل طلاق توافقی-وکیل برای طلاق توافقی

طلاق توافقی-وکیل طلاق توافقی-وکیل برای طلاق توافقی
طلاق توافقی-وکیل طلاق توافقی-وکیل برای طلاق توافقی

ماهیت طلاق توافقی

ماهیت طلاق توافقی طلاق توافقی نهادی جدید در حقوق خانواده می باشد که توافق زن و شوهر برای طلاق و قطع تمامی وابستگی های مالی و غیرمالی و تعیین تکلیف نسبت به وضعیت فرزندان مشترک را به محکمه خانواده برده و با تحصیل گواهی عدم امکان سازش مقدمه انجام انحلال نکاح را فراهم می کند .طلاق توافقی-وکیل طلاق توافقی-وکیل برای طلاق توافقی

قانونگذار علی رغم شناسایی این نوع طلاق در مورد ماهیت حقوقی آن سکوت اختیار کرده است.

ماهیت طلاق

طلاق یک ایقاع تشریفاتی است و قانون مدنی آن را در انحصار مرد قرار داده است، اما طلاق توافقی که در آن با توافق زوجین مراجعه به دادگاه جهت اخذ گواهی عدم امکان سازش صورت می گیرد تا حدودی به طلاق خلع یا مبارات نزدیک است. در این نوع طلاق همه شرایط انحلال نکاح و تعیین تکلیف راجع به سایر روابط فی مابین با اراده مشترک طرفین حل و فصل می‌شود و در عین حال دادگاه بر روند آن نظارت کامل دارد که ماهیت آن را بسیار شبیه به اقاله می‌کند.طلاق توافقی-وکیل طلاق توافقی-وکیل برای طلاق توافقی

اقاله دانستن طلاق توافقی

در صورت اقاله فرض نمودن طلاق توافقی با توجه به اینکه طلاق دارای تشریفات خاصی در قانون است تحقق آن جز با رعایت دقیق مفاد قانون امکان پذیر نیست.

می توان آن را اقاله تشریفاتی عقد نکاح دانست هرچند اقاله نکاح را مخالف نظم عمومی دانسته اند و به همین جهت آنرا باطل می دانند اما با تشریفاتی قلمداد کردن این عمل حقوقی نظارت دادگاه در تحقق آن ایراد مخالفت با نظم عمومی نیز وجود نخواهد داشت. طلاق با تراضی زوجین چه در مرحله انعقاد نکاح در قالب شرط وکالت و چه در مرحله ای پسا عقد به صورت خلع یا مبارات مبین نقش زن در روند اجرای طلاق است.

 

طلاق توافقی در قانون حمایت خانواده

قانون حمایت از خانواده مقنن ضمن شناسایی این قسم از طلاق شرایط ماهوی و شکلی متعددی مانند لزوم دخالت دادگاه در صدور گواهی عدم امکان سازش ارجاع به داوری را شرط تحقق طلاق قرار داده است .

آیا طلاق توافقی رجعی است یا بائن

درباره رجعی یا باین بودن آن دیدگاه‌های مختلفی بیان شده است اما با دقت در ماهیت طلاق توافقی به این نتیجه میرسیم که طلاق توافقی شباهت زیادی به طلاق خلع دارد.طلاق توافقی-وکیل طلاق توافقی-وکیل برای طلاق توافقی

از این رو می توان احکام و در نهایت آثاری که برای جدایی به طریقه خلع ذکر می گردد برای طلاق توافقی نیز قرارداد

انواع طلاق با توافق طرفین

به عبارتی طلاق با توافق طرفین به سه نوع طلاق تقسیم می شود.

طلاق خلع طلاق مبارات و طلاق به وکالت زوجه که درباره امکان یا عدم امکان استفاده از وکالت ضمن عقد نکاح هنگامی که زوج با اجازه دادگاه ازدواج مجدد می کند بحث و اختلاف نظر وجود داشت. برخی زن را مستحقه استفاده وکالت در طلاق نمی‌شناختند اما اکثر حقوقدانان صرف ازدواج مجدد بدون رضایت زوج را موجب تحقق شرط مذکور دانسته اند.

وکالت در طلاق

نقد و بررسی ادله طرفین نشان می دهد که نظریه عدم امکان استفاده از وکالت با مبانی فقهی از جمله اصل عدم ولایت بر غیر اصل برابری زوجین صحت وکالت مطلق برای زوجه عدم منافات لزوم تمکین زوجه با وکالت زوج در ازدواج مجدد و مصالح خانواده مغایرت دارد.طلاق توافقی-وکیل طلاق توافقی-وکیل برای طلاق توافقی

وکیل طلاق توافقی چه نکاتی را باید بداند؟

وکیل باید بداند زمانی که زن طلاق داده میشود یکسری حقوقی دارد که این حقوق از طریق قانونی قابل استیفا می باشد: مانند دریافت مهریه نفقه ایام عده .

با توجه به نوع طلاق اجرت المثل ایام زندگی نحله حق استرداد جهیزیه حق حضانت فرزندان قبل از اجرای صیغه طلاق مرد باید کلیه حقوق مالی زوجه را در صورت حضور مشارالیه بپردازد و در صورت عدم حضور یا امتناع از حضور به حسابی که در این خصوص توسط دفتر طلاق معرفی می گردد یا با اعلام به دادگاه توسط دفتر دادگاه اعلام می گردد واریز نموده و قبض آن را به سر دفتر طلاق ارائه دهد. مگر اینکه زوجه از همه یا برخی از حقوق خود به صورت توافقی گذشت نماید.

جهت مشاوره حقوقی خانواده با شماره 09122888366 یا 02186129208 تماس بگیرید.

 جهت مشاوره حقوقی خانواده با شماره 09122888366 یا 02186129208 تماس بگیرید.

جهت مشاوره حقوقی خانواده با شماره 09122888366 یا 02186129208 تماس بگیرید.

 

آدرس دادگاهها منجمله دادگاههای خانواده

1-  آدرس دادگاه خانواده باهنر تهران

دادگاه باهنر تهران در تهران، فلکه چهارم تهران پارس، میدان قنات کوثر جنب بلوار وفادار می باشد. همچنین چنانچه شما مستقیما همت را به سمت شرق بروید بعد از خروجی تهران پارس در سمت چپ خود دادگاه باهنر را مشاهده می کنید.

1-شماره تماس دادگاه  خانوده باهنر تهران

شماره های تمای این دادگاه 77055641 و 77055644 می باشد.

1- مناطق تحت پوشش دادگاه خانواده باهنر 

منطقه 4 و 8 و 13 می باشد.

 

2-آدرس دادگاه خانواده مجتمع قضایی شهید صدر

تهران خیابان شیخ بهایی شمالی ، خیابان دوازده متری اول می باشد.

شماره تماس این دادگاه

2-مناطق تحت صلاحیت دادگاه خانواده شهید صدر تهران

مناطق 3 و 7 تهران است.

 

3-آدرس دادگاه خانواده شهید مفتح

شهر زیبا، خیابان مفتح میدان الغدیر می باشد.

3-مناطق تحت پوشش دادگاه خانواده شهید مفتح

مناطق 5و 9 و21 و22 می باشد.

3-شماره تلفن دادگاه خانواده شهید مفتح

شماره تلفن 44339700 الی 5 می باشد.

 

4- آدرس دادگاه خانواده شهید مطهری

آدرس این دادگاه تهران، یافت آباد،میدان معلم ، جنب خیابان حیدری شمالی می باشد.

4-شماره تلفن دادگاه خانواده شهید مطهری

88898005 می باشد.

 

 

5- مجتمع قضایی خانواده یک شهید محلاتی

آدرس مجتمع قضایی خانواده یک شهید محلاتی تهران،اتوبان شهید محلاتی،نبرد جنوبی، جنب آتش نشانی و شهرداری است.

5-شماره تلفن مجتمع قضایی شهید محلاتی

شماره تلفن این مجتمع 330041440 می باشد.

5- مناطق تحت صلاحیت مجتمع قضایی شهید محلاتی

مناطق 10 و11 و12و14و15و16و17و18و19 می باشد.

 

 

 

6-آدرس مجتمع قضایی خانواده 2 ونک

ولنجک،بلوار دانشگاه، میدان یاسمین  خیابان عدالت می باشد.

6-مناطق تحت صلاحیت مجتمع خانواده ونک

مناطق 1،2،3 ،6 می باشد.

 

آدرس دیوان عالی کشور

 

نظر به اینکه دعوی اصل نکاح و طلاق در نهایت به دیوان عالی منجر می شود آدرس دیوان عالی نیز به شرح ذیل می باشد.

تهران ،خیابان خیام،خیابان بهشت،ساختمان دادگستری می باشد.

 

شماره تلفن دیوان عالی کشور

شماره تلفن دیوان عالی کشور نیز 38581 می باشد.

 

 

نظر به اینکه دعاوی خانواده به دادگاه تجدید نظر منطقل می شوند آدرس دادگاه تجدید نظر به شرح ذیل می باشد:

آدرس دادگاه تجدید نظر استان تهران

آدرس دادگاه تجدید نظر استان تهران به نشانی ذیل می باشد.تهران ،بالاتر از میدان هروی مجتمع قضایی غدیر.

شماره تلفن دادگاه تجدید نظر 39216 می باشد.

 

 

 

 

 

برخی دعاوی خانواده در صلاحیت شورای حل اختلاف می باشد در این جا آدرس چند شورای حل اختلاف مهم آورده می شود

آدرس شورای حل اختلاف منطقه 5 تهران

آدرس:

تهران ، بین فاز یک و دو اکباتان  – جنب اورژانس 115 ، مجتمع شورای حل اختلاف ناحیه 5

تلفن:

88996272

 

آدرس شورای حل اختلاف منطقه 6 تهران

آدرس

خیابان کارگر شمالی،جنب پمپ بنزین، خیابان شهید فکوری پلاک 190 است.

شماره تلفن شورا

88996262

آدرس شورای حل اختلاف منطقه 10 تهران

آدرس:

تهران، سه راه آذری، امامزاده عبداله، نبش خیابان شبیری ، مجتمع گلها (از مسیر خیابان قزوین)،داخل کوچه طبقه سوم

شماره تلفن:

55773301

 

 

لینک ابلاغیه ثنا

لینک ابلاغیه ثنا

لینک ابلاغیه ثنا

 

جهت پرسش و پاسخ حقوقی رایگان مطالب خود را بر روی لینک زیر بنویسید.

 

 

 

 

15 دیدگاه “طلاق توافقی-وکیل طلاق توافقی-وکیل برای طلاق توافقی

 1. نیما گفت:

  سلام
  ببخشید میخواستم بدونم که وقتی توی مدرسه دارن فوتبال بازی میکنن وی نفر توپ رو می شوته وبه گوش شخص دیگه ایی میخوره وگوش اون شخص آسیبی ندیده هزینه ویزیت هایی که اون شخص داده رو باید چه کسی پرداخت کنه. این اتفاق تو مدرسه رخ داده
  لطفا اگه میشه زود جواب بدید خیلی مهمه

 2. امیر گفت:

  با سلام
  بنده چکی به مبلغ ۵۰ میلیون تومانی از شرکت پیمانکاری دارم که موقع سررسید چک جای چک خالی بود و بنده همون روز برگه زدم و از طریق ثبت شکایت کردم اما متاسفانه اموالی شناسایی نشد فقط تونستم جلوی نقل و انتقال شرکت رو که از شهرستان به تهران درخواست داده بودن بگیرم آیا میشه من همزمان با در دست داشتن کپی چک به دادگاه برای حکم جلب بدهکار اقدام کنم؟ آیا قانونی هست؟

  • دکتر محمد امیر نجات گفت:

   سلام جهت مشاوره با شماره 02186129208 تماس بگیرید

 3. کوثر گفت:

  سلام.ایا میشه با سواستفاده از امضا و اثر انگشت روی برگه سفید رضایت گرفت؟

 4. سحر گفت:

  با سلام
  ما یه آلبوم داشتیم که قیمتشو بیش از حد گرون گفته بودند نسبت به کیفیتیش یعنی 1میلیون و پانصد تومن
  رفتیم شکایت کردیم آلبوم رو بردیم قیمت گذاری کردیم اول قیمت گذاشتن سیصد بعد رفتن با پارتی بازی قیمت البوم رو از سیصد کشوندن به هفتصد حالا بحث ما اینجا نیس
  موقع تحویل البوم فایل عکس خام رو به ما دادن بدون اینکه ما بخاییم و حالا میگن قیمت این فایل 800 هزار تومنه
  اول 1500 رو صرفا بخاطر البوم گرفتن حالا میگن بخاطر البوم و عکس خام بوده در حالی که ما اصلا عکس خام نخاسته بودیم
  حالا قرار هفته آینده بریم دادگاه اصناف
  به نظر شما رای قاضی چی هست ؟
  با تشکر

 5. zohr گفت:

  سلام و خسته نباشید ..من ضمانت یکی از اقوام کردم و الان اقساط پرداخت نکرده ..من ضامن سوم هستم و هیچ چک و سفته ندادم فقط قراداد بانک امضا کردم ..الان درخواست اعسار دادم و هیچ اموالی هم به اسم خودم ندارم ..من شنیدم ک چون مجرد هستم امکان اینک حکم جلب بگیرن و از پدرم بتونن بگیرن درسته آیا؟؟

 6. امیدکریمی گفت:

  با سلام بنده چندروزه پیش عموم تهمت بهم زد که من به ماهیتشان که درخانه پارک بوده هنگام شب ساعت 1:15خسارت رساندم با آوردن دوربین مداربسته همسایه روبه شان که درآن به دلیل نبود نور کافی پذیربودن فاصله واینکه دوربین پشت مردهای درگیر خانه بوده تصویری مبهم از پاهای آن شخص بالاتنه نامعلوم گرفته شده که هویتش مشخص نیست بعد دوربین همسایه سره کوچکشان آوردن آن هم صورت و هویت آن شخص معلوم نیست، ایشان با درنظرگرفتن راه رفتنش مرا متهم کرده است.
  آیا این مدرک بحساب اگر نه من درمقابل این کارش برا گرفتن حق و آبروی رفته ام چه اقدامی میتوانم بکنم
  لازم به زور است بنده هیچ گونه دشمنی بارهاشان ندارم حالا درمورد آنها نمیدانم
  باتشکر منتظر جواب شما هستم

 7. مرتضی شهرکی گفت:

  سلام
  جناب راهنمایی میخواستم
  بنده مددجو بهزیستی هستم متاهل خلاصه میگم که سرتون دردنیارم
  برای خرج و مخارج داخل دیوار آگهی اجاره خودرو دیدم همین شد که با هزار بدبختی و قسط و قرض ی پراید خریدم و چندماهی هم واسه گرفتن پلاک جانبازان و معلولین رفتم بهزیستی و بالاخره پراید با پلاک ویلچری گرفتم و آگهی کردم دیوار اجاره پراید طرحدار الان بعد از چندماه با شخصی که اجاره کرده از لحاظ اجاره به مشکل خوردم و اختلاف حساب شدید پیدا کردیم پشت تلفن میگه یا حساب کتاب و درست کن یا ماشین و میبرم دیگه هم بهت نمیدم از طرفی هم بخاطر پلاک میترسم شکایت کنم که بخاطر اجاره دادن پلاک ویلچری برام مشکل پیش بیاد الان ۳ هفته هم هست اجاره نداده
  مدارک شناسنامه و قرارداد که بین خودمون نوشتیم با چک ۳۰ میلیون تومانی ضمانت گرفتم
  الان به جای اینکه اجاره ماشین گره ازم باز کنه شده سرطان واسم و بخاطر معلولیت و ترس از اجاره پلاک موندم چیکار کنم زندگیمم داره از دستم میره لطفا راهنمایی و درصورت امکان کمک کنید مشکلم حل بشه ایمیل و آی دی تلگرام Atatoor0098 ممنون میشم پاسخ و راهنمایی

 8. کامبیز گفت:

  خواهرم:
  با سلام خدمت دکتر عزیز…….
  ما ۴ برادر و خواهر از مادرم خودم که فوت کرده بودند و دو خواهر وبرادر از زن بابام هستیم…..
  پدرم که ده سال پیش فوت کردند…. ارث بصورت قانونی تقسیم شد ودو خانه بود که فروخته شد…. و همه سهم قانونی خود را گرفتند……….
  حالا بعد ده سال… که من همسرم فوت کرده دو فزرند دارم..
  از مستعمری پدرم ششصد تومان به من تعلق گرفته….
  زن بابام مهریه اش را اجرا گذاشته تا سهم حقوق پدرم را من که سرپرست ندارم… نتوانم بگیرم….. آیا می تواند؟؟؟؟؟ یا از ارثی که ده سال پیش تقسیم شده و هیچ ادعایی نکرده….. و اون پول خرج شده الان ادعا کند و از ما بگیرد….. با تشکر بسیار. ممنون از شما…..8

 9. نگار گفت:

  با سلام
  از ابتدا سال 94 در یک شرکت استخدام شدم قراردادها 3 ماه یک بار تجدید میشد پایان هر سال تسویه انجام میشد و برای سال جدید قرارداد بسته میشد با توجه به شرایط بد اقتصادی شرکت در تاریخ 16 اسفند 97 جلسه ای تشکیل داد در حضور مشاور مالی و حسابدار شرکت و به من گفته شد در صورتی با من ادامه همکاری میدهند که در سال 98 هر کاری که از من بخواهند انجام دهم من مسئول دفتر شرکت بودم من خواستم به طور شفاف بگویند هر کاری یعنی چه کارهایی اما مدیریت از گفتن امتناع کردند و گفتند هر کاری . و با توجه به اصرار من در مورد گرفتن تصمیم درست در مورد قرارداد برای سال 98ا با توهین به شخصیت اینجانب از شرکت بیرون کردند و از تاریخ 17 اسفند اجازه ورود به شرکت را ندادند و مشاور مالی شرکت و حسابدار شرکت اعلام کردند که چون تا پایان سال 97 قرارداد دارم حق و حقوق اینجانب را کامل پرداخت خواهند کرد و گفتند شکایت نکنم من نیز چون 4 سال در آن شرکت کار کرده بودم قبول کردم حقوق بهمن اینجانب را کامل واریز کردند و بیمه بهمن را هم رد کردند . چند روز بعد از اسفند 97 با حسابدار شرکت تماس گرفتم که تسویه کامل را کی بیام بگیرم گفتند فعلا دریافتی نداریم باید صبر کنم و تا 12 اسفند اینجانب را معطل کردند وقتی دیدم قصد پرداخت ندارند از طریق اداره کار شکایت کردم و تمام موارد را ذکر کردم جلسه دادرسی 28 فروردین 98 برگزار شد و هیچ نماینده ای در جلسه حضور پیدا نکرد کارشناس تشخیص گفتند شرکت شما طی نامه ای که 5 اسفند به اداره کار ارسال کرده با یک نسخه قرارداد اعلام کرده که شما شرکت را از اول اسفند 97 ترک کردی و گفتند که نامنظم اومدی شرکت و یه برگ اکسل هم تهیه کرده از ساعت ورود اینجانب به شرکت و ضمیمه کرده بود و اعلام کرده بود که من بی نظم بودم . من در پاسخ گفتم که 10 تا 15 دقیقه اول صبح فرجه شرکت برای حضور اول صبح من بوده و مدیریت این فرجه رو طی 4 سال به من داده بودند و اعلام کردم که من شرکت رو ترک نکردم بلکه بیرونم کردند اما کارشناس تشخیص گفتند چرا شکایت نکردی همون موقع .من گفتم چون خودشون گفتند تسویه میکنند بصورت توافقی و شکایت نکنم و حقوق بهمن من رو با توجه به این که از 17 اسفند گفتند نیام کامل ریختند من هم اعتماد کردم و صبر کردم تا 13 اسفند وقتی دیدم تسویه کامل رو انجام نمیدهند شکایت کردم اماکارشناس تشخیص به من گفتند مورد قبول نیست و چون کارفرما زودتر اعلام کرده که شما ترک کار کردی پس حق با اونه .هر چی توضیح دادم که بیرونم کردند قبول نکردند .هنوز رای اداره کار صادر نشده اما من خیلی خیلی نگرانم که حق و حقوقم پایمال شده باشه به نظر شما من چه کار باید بکنم آیا چون من به شرکت اعتماد کردم که حق من را توافقی میدهند باید حقم رو از دست بدم لطفا راهنمایی کنین در صورت صدور رای اداره کار و محکوم شدن من به ترک کار من چه کار کنم که بتونم حقم رو بگیرم و آیا چون شرکت زودتر اقدام کرده دلیل بر حق بودن با شرکت است .؟؟؟ با تشکر

 10. هادی کافتری گفت:

  باسلام بنده یکسال مدیر ساختمان بوده ام وبعداز یک‌سال تامین دلیل کردم اهلی ساختمان نظر کارشناس دادگستری قبول نداشتند فاکتورهای بنده‌رو گرفتن که برسی کنن بنده دست نوشته ای ازشون گرفتم‌که‌تعداد ۱۳۹‌فاکتور ازبنده دریافت کردن حالا فاکتورهای بنده رو بر نمیگردونند چه باید کنم

 11. مارال گفت:

  سلام وقت بخیر. شمنده من سوالی خدمت شما داشتم بتوانین راهنمایی کنین ممنون شما هستم . من دختری هستم که قصد ازدواج با شخصی را دارم که ایشان شغلشون وموقعیتشون اجازه ازدواج دایم و ثبت در شناسنامه داده نمیشود و حاضرن تعهد نامه محضری و ذکر شرایط داده شود ایا با چنین تعهد ثبت ازدواج میسر هست و اگر امکانش نیست به نظر شما چه راهکاری وجود داره که بتوانم مطمعن از ازدواج دایم شوم و به صورت موقت نباشم

 12. لیلا گفت:

  سلام…من هشت ماه تو شرکت مدیرمالی بودم…ولی در حکمی ک داشتم بعنوان صندوقدار شرکت مشغول ب کارشدم…و الان شرکت ورشکسته شد..و حسابرسی شده..و احضاریه فرستاده واسه همه کسانی ک طی دوسال گذشته در شرکت فعالیت داشتن….میگن قرار فقط حسابای اشخاص بررسی بشه…خب این بررسی چطور مشخص میشه…اخه ما واریز و برداشت های شخصی زیادی داشتم…البته حسابم همش تو این چندسالی ک کارکردم همش20….واریزو برداشت زیاد داشتم…اونایی ک کارت ب کارت نبوده…چطور مشخص میشه?

 13. تکنسین گفت:

  سلام، وقت بخیر، من سر پروژه دچار کمردرد شدم و گزارش پزشک متخصص به صورت زیر هست ، میخواستم بدونم میتونم از شرکت شکایت کنم یا نه؟ و اینکه وکیلی هس که هزینه ها رو آخرسر بگیره چون توان پرداخت هزینه رو ندارم، ضمنا از شرکت دارم جدا میشم:

  بیمار … با شکایت درد کمر مراجعه کرده است معاینه عصبی و ستون فقرات نرمال است در MRI بیرون زدگی خفیف دیسک بین مهره ای مشهود است درمان دارویی فیزیوتراپی توصیه میشود.
  پیشاپیش از راهنمایی شما نهایت تشکر را دارم.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *